top of page

Ogólne informacje o projekcie

Cel projektu: Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego w Zespole

Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego od 2019 roku poprzez:

1.Dostosowanie oferty ZSMiO nr 5 w Łomży do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy,

2.Przystosowanie oferty ZSMiO nr 5 w Łomży do kierunków rozwojowych województwa podlaskiego,

3.Stworzenie w ZSMiO nr 5 w Łomży warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

 

Powyższe cele będą realizowane poprzez wyposażenie parku maszynowego i bazy dydaktyczno- technicznej ZSMiO nr 5 w sprzęt, narzędzia i urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu.

 

IMG_1378.JPG

Beneficjent: Miasto Łomża

Realizator projektu: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano doposażenie 9 pracowni, w których odbywa się (bądź odbywać się będzie) nauka następujących zawodów i zdobywanie poszczególnych kwalifikacji:

Technik informatyk, technik teleinformatyk

Technik technologii drewna

3.Technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających.

4.Technik elektryk

5.Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych

6.Technik ochrony środowiska

7.Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Zakres rzeczowy projektu jest odpowiedzią na potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy.  Na rynku pracy jest deficyt w grupach zawodu, takich jak.m.in. diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, operatorzy obrabiarek skrawających, projektanci i administratorzy baz danych, programiści czy tez robotnicy obróbki drewna i stolarze. Są to zawody, w kierunku których kształci ZSMiO Nr 5 w Łomży.

 

Przedmiotowa inwestycja stanowi uzupełnienie interwencji EFS, tj. projektu w ramach poddziałania 3.3.1. pn.: ,,Kształcimy umiejętności praktyczne"

 

Poprzez realizację przedmiotowego projektu nastąpi podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez lepsze warunki jego prowadzenia i dostosowanie ich do wymagań gospodarki i regionalnego i lokalnego rynku pracy. Dzięki podjęciu wyżej wymienionych działań ZSMiO nr 5 w Łomży będzie mógł dostarczać na rynek pracy większą liczbę specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymaganiom pracodawców.

bottom of page